เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก
สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำชีวีเป็นสุข

หน้าหลักเว็บไซค์

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผังงานบริหาร

► กรรมการสถานศีกษา


ข้อมูลบุคลากร

► 
จำนวนนักเรียน

ปฏิทินงานโรงเรียน

เข้าสู่ระบบสมาชิก

กระดานสนทนา

ข่าวสารส่วนตัว

ประมวลภาพกิจกรรม

ประกาศผลสอบ

<< มิถุนายน 2018 >>

พฤ อา
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

เวปเพื่อนบ้าน
กระทรวงศึกษาธิการ สพท. ระเบียบปฏิบัติครูผู้สอน ปฏิทินงานโรงเรียน รายนามเครือข่ายผู้ปกครอง ตารางเรียนนักเรียน ตารางสอนครู รายชื่อนักเรียน ปี 2555 แนะแนวนักเรียน ปี 2555
· รายชื่อนักเรียน ปี 2555
· ตารางสอบ
· เอกสารประกอบการสอน O-Net คณิตศาสตร์
· เอกสารประกอบการสอน เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
· ไฟล์ปถ.06 ม.4-5 ภาคเรียน 2 ปี 2557
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ 11 Nov 2012

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
..::โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร::..

ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติ

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

            โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม)  ย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอดได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศเทศบาลเมืองแม่สอด ณ วันที่  26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ให้สร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บนพื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์  16 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา  ในเขตตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามเอกสารสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 33264      ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์ของชาวตำบลแม่ปะ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจึงมอบที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม) ตามนโยบายของนายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลในสมัยนั้น โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามโครงสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 –  ม. 6)  

เป็นโรงเรียนสหศึกษา 

          วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้บริการการศึกษาในระบบโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง มุ่งที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในเขตอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง

          โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2553 ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริม        การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เปิดขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครแม่สอด และให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา มีรหัสสถานศึกษา 3063200205 ตามหนังสือกรมส่งเสริม       การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/20678 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 โดยมีการพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

     ปีงบประมาณ 2551

     - ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 จากเทศบาลเมืองแม่สอดเป็นค่าถมดิน เป็นเงิน 1,100,000 บาท

     ปีงบประมาณ 2552

     - ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองแม่สอดจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 5

(แผนกมัธยม) ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก เป็นรั้วโปร่งสูง ยกสูง และไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 163 ช่อง ยาว 407.50 เมตร พร้อมบานประตูเลื่อนเหล็ก 2 บาน งบประมาณก่อสร้าง 1,808,700 บาท

    

 

     - งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4/12   จำนวน 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง 10,235,000 บาท 

     - งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   รหัส สน.ศท. ชั้นลอย จำนวน 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง 6,620,000 บาท 

     - งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555 (ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 เป็นเงิน 15,352,500 บาท และเทศบาลเมืองแม่สอดสมทบการก่อสร้างอีก 15,352,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,705,000 บาท

     ปีงบประมาณ  2553

     - งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 ได้รับจัดสรรปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1,800,000 บาทเพื่อเป็นค่า

     -  ค่าถมดินโรงเรียนเทศบาล 5 ปริมาณ 6,600 ลูกบาศก์  เป็นเงิน  900,000  บาท

     -  ค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางตัวยู เป็นเงิน 700,000  บาท

     ปีงบประมาณ  2554      

     - งบประมาณอุดหนุนทั่วไป

     -  ค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน เป็นเงิน  160,884 บาท

     -  ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ เป็นเงิน  47,275 บาท

เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ขอพระราชทานชื่อโรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และบัดนี้สำนักราชเลขาธิการราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งมาว่า ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียน "โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/7406 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554            เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี นายชัยรัตน์    ยศบรรเทิง       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

 

 
:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums

Themes Modify by www.pnpmaesod.com Best View 1024x768