กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณพัชร ตาปิ๋วเครือ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม


นางสาวนริศรา  ซื่อวัฒนะ

 

นางสาวจุไร  บุญใบ