กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกรรณิการ์  เสมอ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 

นางสาวปัญจทรัพย์  ฉิมมาจันทร์