กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวราภรณ์  ทังดิน
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวศิริรัตน์  จันธิดา


นายกิจก่อพงศ์  น้อยเอี่ยม

 

นายปฏิญาณ  จิตร์ลัดดา

 

นายสุทธิพงศ์  คำแก้ว