กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 

นายสานิตย์  ลอยพอ

 

นางจิตรลดา  ตาละสา

นางสาวณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล