กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอภิรักษ์  ภูชัย
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

น.ส.ศิวนาถ  ธนะบุญ

นายเสน่ห์  สีกาวี