การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์โควิด 19

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
เรื่อง  การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

You may also like...