ทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา

ทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จับมือ Mr. Marc Rangel ผู้อำนวยการ Minmahaw School พร้อมคณะในการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่ถูกจัดขึ้น อีกทั้งยังได้ฝึกให้นักเรียนกลุ่มสนใจมีความกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจในตนเองและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในวันนี้เป็นการจัดโครงการในส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กล่าวได้ว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และเพื่อให้เด็กไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้กับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเจ้าของภาษา สามารถสร้างศักยภาพและความพร้อมของเยาวชนไทย ในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพทางด้านภาษา มีความรอบรู้และการแข่งขันในเวทีโลกอย่างมั่นใจ
*****************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...