กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 2566

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566
         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ สีกาวีและนางสาวศิวนาถ ธนะบุญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
        โดยมีรายชื่อนักเรียนและผลการแข่งขันดังนี้ การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ได้แก่ นางสาวพิมพิกา สุภเสน นางสาวพิมพ์ชนก หนั่นตา นางสาวณัฐวรรณ อินก่อสร้าง นางสาวปาลิตา มูลหล้า นางสาวชนิภา หน่อใหม่ นางสาวพรพิพัฒน์ เพิ่มพูน นางสาวพัณณิตา แท้เที่ยง ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และการประกวดบรรยายธรรม ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ปะกิคะเนย์ รับรางวัลชนะเลิศดันดับที่ 1 และนางสาวปรารถนา แสนสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ข่าว…นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ

You may also like...