กิจกรรมการประกวด กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565

กิจกรรมการประกวด กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565

          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ “เยาวชนดีศรีอินทนิล” ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้วย นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
          นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่า  การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ้งเน้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามหลักการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจ และหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้ง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและที่สำคัญในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพและสถาบันที่มีความสำคัญเป็นในการพัฒนางานกิจการนักเรียนจึงได้จัดโครงการเยาวชนดีศรีอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2565
           โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ วันเยาวชนแห่งชาติ ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ การจัดกิจกรรมวันเยาวชนของทุกปี เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ในกิจกรรมได้ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่น ตักบาตรเติมบุญ การการแข่งขันการแต่งคำขวัญวันเยาวชน การคัดเลือกเยาวชนดีศรีอินทนิล การแข่งขัน ROV GAME การประกวดคัดลายมือ 3 ภาษา การประกวดโฟคซอง การประกวดขวัญใจเยาวชนดีศรีอินทนิล จำหน่ายอาหารและคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนการร่วมบริจาคเลือดให้กับทางโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไป ……….. และทางสถานศึกษาขอขอบพระคุณโรงพยาบาลแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด AIS 5G ร่วมกิจกรรมโดยเสมอมา
*********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

You may also like...