กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
         นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูฝ่ายงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
          นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในโรงเรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นโดยเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการการศึกษาครั้งนี้จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน
         ดังนั้น  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในโรงเรียน เป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่
**********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...