กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ

กิจกรรม : คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดร่วมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ

           โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อม รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ร่วมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยทางนางสาว ปรัชญารัตน์ เพชรกำแหง รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองกาศึกษาและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน ผู้แทนร้านค้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ยังบริเวณแนวเขตโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” 21 ตุลาคม 2564
          อนึ่ง  การปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาโดยความร่วมมือระหว่างทางราชการและภาคเอกชนในโครงการหรือโอกาสสำคัญต่างๆ นั้น ผลปรากฏว่า ภายหลังจากการปลูกแล้วต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแล ถูกปล่อยทอดทิ้งไว้และตายลงไปเป็นจำนวนมาก ผลที่คาดว่าจะได้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นดิน สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่หวังไว้นั้นมีน้อยมาก ทั้งยังเป็นการสูญเสียงบประมาณ เสียเวลา และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกขึ้นมาอีกด้วย สาเหตุสำคัญคือ ต้นไม้เหล่านั้นขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตายให้เจริญเติบโตโดยเร็วอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการชี้นำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของทุกปีเป็นวันสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ เรียกว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
//////////////////////////
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...