กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่ในพื้นที่

STM007-20170609-114928001

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่ในพื้นที่

         กล่าวได้ว่าปัจจุบันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินั้นสามารถทำได้หลายอย่าง และหลากหลายขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำแต่ละคนว่าจะพากันเดินทางไปทางไหนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา นักเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ งานกิจกรรมชุมนุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมปลูกกล้วยไม้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์ให้คงอยู่ในพื้นที่ นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ครูที่ปรึกษาชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (กล้วยไม้)จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด กิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กล้วยไม้” โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยในฝั่งตะวันตก

         “กล้วยไม้” เป็นพืชที่อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ในสังคมปัจจุบันมากพอควร ทั้งนี้ เนื่องจากกล้วยไม้เป็นยาบำรุงจิตใจ ที่สามารถทำให้มนุษย์ซึ่งมีแต่ความเคร่งเครียดจากการงาน การดำรงชีวิต ได้รับการผ่อนคลาย จากการชื่นชมความงามของดอกกล้วยไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่ากล้วยไม้บางชนิด สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพรได้อีกด้วยความงามของต้นใบ และดอกของกล้วยไม้นับว่ามีเสน่ห์เหนือกว่าดอกไม้อื่นใด สามารถดึงดูดความสนใจให้ใคร่อยากเป็นเจ้าของแก่ผู้ที่พบเห็น แม้จะเพียงชื่อก็ยังก่อให้เกิดจินตนาการ และให้ความรู้สึกถึงพีชดอกที่มีความสวยงามพิเศษแตกต่างกว่าพืชดอกชนิดอื่นๆ กล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อดอกที่สวยงาม นอกจากจะทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีความภูมิใจแล้ว ยังเป็นที่นิยมชมชอบแก่ผู้พบเห็นเรียกว่า ทำให้เจ้าของพลอยมีหน้ามีตาไปกับกล้วยไม้ด้วย โดยทั่วไปกล้วยไม้ที่มีความงามเป็นพิเศษมักมีจำนวนน้อย ไม่พอต่อความต้องการจากเหตุผลดังนี้ จึงก่อให้เกิดวิทยาการเกี่ยวกับกล้วยไม้ด้านต่างๆ ขึ้นไม่ว่าด้านการแบ่งจำแนกชนิดพันธุ์ หรือสกุลการปลูกเลี้ยง ตลอดจนการขยายพันธุ์และวิชาการด้านอื่นๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อการพัฒนาไปสู่ธุรกิจและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวว่า จากกิจกรรมดังกล่าวมอบหมายทางครูที่ปรึกษาชุมนุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กล้วยไม้”ได้ดำเนินการปลูกกล้วยไม้ไอยเรศ มาลัยแดง ช้างนาว เอื้องเงิน เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เข็มแดงและกุหลาบแม่เมย รวมกว่า 300 ต้นให้กับสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่ในพื้นที่และจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าต้นกล้วยไม้จะสมบูรณ์และส่งต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคต

ขอขอบคุณกล้วยไม้จากบ้านเรือนขวัญออร์คิดส์ กล้วยไม้จากการรวบรวมทุนจากนักเรียนในกลุ่มชุมนุมฯ ที่มอบกล้วยไม้เข้าร่วมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ครับผม

ภาพ / ข่าว นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...