ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สีประจำโรงเรียน

LogoSmallText

 

          สีม่วง – ชมพู    เป็นสีแห่งความจงรักภักดีทั้ง 3 สถาบัน ซึ่งมี ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 

สีม่วง   เป็นสีแห่งความแข็งแรง มั่นคง เกิดจากการผสมของสีแดงและน้ำเงิน

  • สีแดง   หมายถึง ชาติ
  • สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

สีชมพู  เป็นสีแห่งความสดใส สว่างนำไปสู่จุดหมายข้างหน้า เกิดจากการผสมของสีแดงและสีขาว

  • สีแดง   หมายถึง ชาติ
  • สีขาว   หมายถึง ศาสนา

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

           ต้นอินทนิล  ความหมาย  มีฉายาว่าราชินีดอกไม้ (Queen’s flower) เป็นพรรณไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตได้ดี ดอกสีม่วงชมพู สีสดสวย ออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ใช้เป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา มีช่อดอกเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น ฝักผลไม่ทิ้งต้น เหมือนความรัก ความสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดทั้งเปลือก ต้น ใบ ใช้เป็นยาสมุนไพร เปรียบเสมือนคนที่มีความดีเป็นประโยชน์  ต่อสังคมและประเทศชาติ

         โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2553 ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เปิดขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครแม่สอด และให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา มีรหัสสถานศึกษา 3063200205 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/20678 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 โดยมีการพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

ปีงบประมาณ 2551

– ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 จากเทศบาลเมืองแม่สอดเป็นค่าถมดิน เป็นเงิน 1,100,000 บาท

ปีงบประมาณ 2552

– ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองแม่สอดจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 5

(แผนกมัธยม) ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก เป็นรั้วโปร่งสูง ยกสูง และไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 163 ช่อง ยาว 407.50 เมตร พร้อมบานประตูเลื่อนเหล็ก 2 บาน งบประมาณก่อสร้าง 1,808,700 บาท

– งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4/12   จำนวน 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง 10,235,000 บาท

– งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   รหัส สน.ศท. ชั้นลอย จำนวน 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง 6,620,000 บาท

– งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555 (ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 เป็นเงิน 15,352,500 บาท และเทศบาลเมืองแม่สอดสมทบการก่อสร้างอีก 15,352,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,705,000 บาท

ปีงบประมาณ  2553

– งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 ได้รับจัดสรรปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1,800,000 บาทเพื่อเป็นค่า

–  ค่าถมดินโรงเรียนเทศบาล 5 ปริมาณ 6,600 ลูกบาศก์  เป็นเงิน  900,000  บาท

–  ค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางตัวยู เป็นเงิน 700,000  บาท

ปีงบประมาณ  2554    

– งบประมาณอุดหนุนทั่วไป

–  ค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน เป็นเงิน  160,884 บาท

–  ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ เป็นเงิน  47,275 บาท

         เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ขอพระราชทานชื่อโรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และบัดนี้สำนักราชเลขาธิการราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งมาว่า ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียน “โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/7406 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554   เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี นางอัมรินทร์ จันทระ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

. ข้อมูลทั่วไป

        โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์ ๖๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๓ ๑๕๒๔

         Website : www.stmaesod.com

         สังกัด  เทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

         เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน

         โรงเรียน  มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล ๕ (แผนกมัธยม)  จัดตั้งขึ้นตามประกาศเทศบาลเมืองแม่สอด ณ วันที่  ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บนพื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์  ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะมอบที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล ๕ (แผนกมัธยม) ตามนโยบายของนายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลในสมัยนั้น โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามโครงสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔– ม.๖) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เปิดขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครแม่สอดและให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา มีรหัสสถานศึกษา ๓๐๖๓๒๐๐๒๐๕ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๒๐๖๗๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒  ต่อมาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ขอพระราชทานชื่อโรงเรียนเทศบาล ๕  (แผนกมัธยม) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ ๓ ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร บัดนี้สำนักราชเลขาธิการราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งมาว่า ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียน “โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๑๐/๗๔๐๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔  เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

แผนผังบริเวณโรงเรียน

 

 

. ข้อมูลผู้บริหาร

๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา (รักษาราชการในตำแหน่ง)

          นางสาวปรัชญารัตน์  เพ็ชรกำแหง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 06-4179-9556  e-mail : Pratchaya50@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ และฝ่ายงบประมาณ

๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  ๑  คน

         นางสาวชมพุช  ปันทิ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน

๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู

 
๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 


๓.๓  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
 


๓.๔  สรุปจำนวนบุคลากร
 

         ๓.๔.๑  จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

ใส่ความเห็น