เทศบาลนครแม่สอด จัดอบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกก่อนทิ้ง


กิจกรรม : เทศบาลนครแม่สอด จัดอบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกก่อนทิ้ง

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โดยมีคณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการขยะ และเล็งเห็นความสำคัญใส่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนให้สะอาด ทัศนียภาพน่ามองรวมถึงสร้างองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะและการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วซึ่งจัดเป็นขยะติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง โดยมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธานชุมชน อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด มีผู้เข้าร่วมการอบรมวันละ 50 คน รวม 400 คน

You may also like...