ทน.แม่สอด ร่วมกับ รพ.แม่สอด ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

กิจกรรม : ทน.แม่สอด ร่วมกับ รพ.แม่สอด ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะครู นำนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
          นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าให้กำลังใจนักเรียนในหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อให้การฉีดวัคซีนแก่นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และโรงเรียนอนุกุลวิทยา

You may also like...