ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566

ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 
          6-8 มีนาคม 2567 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และงานวิชาการโดยนางสาวศิริรัตน์ จันธิดา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการดำเนินการสอบปลายภาค โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดการสอบขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมอบหมายคณะครูผู้ปฏิบัติการคุมสอบกำกับดูแลนักเรียนในการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยไปตามวัตถุประสงค์การวัดและประเมินผลต่อไป ประกาศผลการสอบในวันที่ 13 มีนาคม 2567
******************
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...