ตารางเรียนออนไลน์ ม.4

ให้นักเรียนคลิกรายวิชาเพื่อเข้าเฟสกลุ่มแต่ละวิชาเพื่อทำการนัดหมายกับครูประจำวิชา

ให้นักเรียนคลิกรายชื่อครูผู้สอนตามวิชาที่ต้องการเรียนออนไลน์ในวันและเวลาปัจจุบัน

*รหัสวิชา เข้ากลุ่ม facebook วิชาที่เรียน

*ชื่อครูเข้าเรียนออนไลน์ตามวันและเวลาในตารางเรียน

*รหัสวิชาสีแดงจะไม่สามารถเข้าเฟสกลุ่มวิชาได้

 

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง วิทย์
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.4 วิทย์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ว31201 ค31102 ว31221 ว31221 ท31101 SBMLD  SBMLD
ศิริรัตน์ กฤษดา กิจก่อพงศ์ กิจก่อพงศ์ ปัญจทรัพย์
อังคาร ว30161 ว31241 ส31101 ค31102 ศ31101 ส31231 ว30281
กิจก่อพงศ์ วราภรณ์ เสน่ห์ กฤษดา สุชา ศิวนาถ เศรษฐชาติ
พุธ ท31101 ค31201 ว31201 ว31201 อ31101 ส31101 พ31101
ปัญจทรัพย์ กฤษดา ศิริรัตน์ ศิริรัตน์ ณพัชร,ยุพาภรณ์ เสน่ห์ เอกภพ
พฤหัสบดี ค31201 ค31201 ว31241 ว31241 อ31201 อ31201 ชุมนุม
กฤษดา กฤษดา วราภรณ์ วราภรณ์ นริศรา,ยุพาภรณ์ นริศรา,ยุพาภรณ์ รอสถานะปกติ
ศุกร์ ว31181 ว31181 อ31101 ว31221 ว31281 ส31102 แนะแนว
สานิตย์ สานิตย์ ณพัชร,ยุพาภรณ์ กิจก่อพงศ์ ปฏิญาณ อภิรักษ์ ณัฐชนา
ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ศิลป์
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.4 ศิลป์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ท31101 ส31101 อ31101 แนะแนว ว30181 SBMLD SBMLD
ปัญจทรัพย์ เสน่ห์ ณพัชร ณัฐชนา วราภรณ์
อังคาร อ31202 ง31201 ง31201 ง31201 อ31201 ศ31101 ส31231
จุไร ณัฐชนา ณัฐชนา ณัฐชนา นริศรา สุชา ศิวนาถ
พุธ อ31201 ท31101 ง32101 ง32101 ส31101 ว30283 ว30283
นริศรา ปัญจทรัพย์ สานิตย์ สานิตย์ เสน่ห์ เศรษฐชาติ เศรษฐชาติ
พฤหัสบดี อ31202 ค31101 ว31181 ว31181 ท31201 ส31201 ชุมนุม
จุไร นิภากรณ์ สานิตย์ สานิตย์ ปัญจทรัพย์ เสน่ห์ รอสถานะปกติ
ศุกร์ ค31101 อ31101 ส31201 ท31201 ส31102 ว31281 พ31101
นิภากรณ์ ณพัชร เสน่ห์ ปัญจทรัพย์ อภิรักษ์ ปฏิญาณ เอกภพ