ตารางเรียนออนไลน์ ม.5

ให้นักเรียนคลิกรายชื่อครูที่ต้องการเรียนในวันและเวลาปัจจุบัน

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง วิทย์
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.5 วิทย์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ค32102 อ32101 อ32201 ส32101 ค32201 ท32101 อบรม
กฤษดา จุไร อนุสรณ์ ศิวนาถ ดุสิต กรรณิการ์ รอสถานะปกติ
อังคาร ค32102 ง32101 ว32221 ว32221 ว32281 ว32281 พ32101
กฤษดา สานิตย์ ปฏิญาณ ปฏิญาณ จิตรลดา จิตรลดา เอกภพ
พุธ ว32221 ว32241 ว32181 ว32181 ส32101 ศ32101 อ32201
ปฏิญาณ วราภรณ์ สุทธิพงษ์ สุทธิพงษ์ ศิวนาถ พิมพ์ภัทร อนุสรณ์
พฤหัสบดี ส32201 ท32101 ค32201 ค32201 ว32201 แนะแนว ชุมนุม
ศิวนาถ กรรณิการ์ ดุสิต ดุสิต ศิริรัตน์ พิมพ์ภัทร รอสถานะปกติ
ศุกร์ ว32201 ว32201 ว32241 ว32241 ส32102 อ32101 ศ32202
ศิริรัตน์ ศิริรัตน์ วราภรณ์ วราภรณ์ เสน่ห์ จุไร ณัฐทวี
ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ศิลป์
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.5 ศิลป์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ศ32203 ง32101 ส32101 ศ32101 ท32101 ส32102 อบรม
ณัฐทวี สานิตย์ ศิวนาถ พิมพ์ภัทร กรรณิการ์ เสน่ห์ รอสถานะปกติ
อังคาร ต32201 ค32101 อ32101 อ32201 แนะแนว ว32181 ว32181
โมนา นิภากรณ์ จุไร อนุสรณ์ ณพัชร สุทธิพงษ์ สุทธิพงษ์
พุธ ว30183 ง32201 ง32201 ง32201 อ32101 ส32101 ศ32203
กิจก่อพงศ์ ณัฐชนา ณัฐชนา ณัฐชนา จุไร ศิวนาถ ณัฐทวี
พฤหัสบดี ค32101 ส32201 ท32101 พ32101 ต32201 อ32202 ชุมนุม
นิภากรณ์ ศิวนาถ กรรณิการ์ เอกภพ โมนา จุไร รอสถานะปกติ
ศุกร์ ต32201 อ32202 ศ32201 ศ32201 อ32201 ว32281 ว32281
โมนา จุไร สุชา สุชา อนุสรณ์ จิตรลดา จิตรลดา