ตารางเรียนออนไลน์ ม.6

ให้นักเรียนคลิกรายครูที่ต้องการเรียนในวันและเวลาปัจจุบัน

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง วิทย์
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.6 วิทย์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ อ33101 ค33102 ว33181 ว33181 ว33101 ส33201 อบรม
นริศรา ดุสิต จิตรลดา จิตรลดา กิจก่อพงศ์ อภิรักษ์ รอสถานะปกติ
อังคาร ว33201 ว33201 ท33101 ค33201 ว33241 ว33241 ส33101
ศิริรัตน์ ศิริรัตน์ กรรณิการ์ ดุสิต วราภรณ์ วราภรณ์ อภิรักษ์
พุธ ว33241 อ33101 ค33102 อ33201 ว33221 ส33201 แนะแนว
วราภรณ์ นริศรา ดุสิต อนุสรณ์ ปฏิญาณ อภิรักษ์ พิมพ์ภัทร
พฤหัสบดี ส33101 ว33201 ว33221 ว33221 ว33101 ศ33101 ชุมนุม
อภิรักษ์ ศิริรัตน์ ปฏิญาณ ปฏิญาณ กิจก่อพงศ์ ณัฐทวี รอสถานะปกติ
ศุกร์ ค33201 ค33201 ท33101 ส33231 ว33281 พ33101 อ33201
ดุสิต ดุสิต กรรณิการ์ ศิวนาถ สุทธิพงษ์ พิมพ์ภัทร อนุสรณ์
ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ศิลป์
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.6 ศิลป์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ต33201 อ33201 ค33101 ส33201 ว30287 ว30287 อบรม
โมนา อนุสรณ์ นิภากรณ์ อภิรักษ์ สุทธิพงษ์ สุทธิพงษ์ รอสถานะปกติ
อังคาร อ33202 ว30161 อ33201 ท33101 แนะแนว ส33101 ศ33101
ณพัชร กิจก่อพงศ์ อนุสรณ์ กรรณิการ์ พิมพ์ภัทร อภิรักษ์ ณัฐทวี
พุธ ท33201 ท33201 ศ33201 ศ33201 ส33201 ว33181 ว33181
กรรณิการ์ กรรณิการ์ สุชา สุชา อภิรักษ์ จิตรลดา จิตรลดา
พฤหัสบดี อ33101 ส33101 ต33201 อ33202 ศ33201 ว33281 ชุมนุม
นริศรา อภิรักษ์ โมนา ณพัชร สุชา สุทธิพงษ์ รอสถานะปกติ
ศุกร์ อ33101 ค33101 ส33231 ส33231 พ33101 ว30288 ว30288
นริศรา นิภากรณ์ ศิวนาถ กรรณิการ์ พิมพ์ภัทร เศรษฐชาติ เศรษฐชาติ