อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา

อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด นำโดยนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู นักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสักทอง
          โดยมีการแห่เทียนจำนำพรรษารอบพระอุโบสถ ที่วัดสักทอง จากนั้นมีกิจกรรมทำพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาภายในพระอุโบสถ เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง จึงเป็นโอกาสดีที่โรงเรียน ฯ ได้ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และยังนับเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้น้อมนำหลักธรรมสอนไปประพฤติปฏิบัติ สร้างคุณงามความดี ได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนากับการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันอีกด้วย
********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ข่าว
ศุภวิชญ์ พ่วงปิ่น ม.4/2 ถ่ายภาพ

You may also like...