ทน.แม่สอด จัดประชุมโครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.)

ทน.แม่สอด จัดประชุมโครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.)(จัดโดยคลีนิกชุมชนอบอุ่น กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นางกิติวรา วิริยา รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ซึ่งโครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเยาวชนผู้นำให้มีความรู้ด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องเป็นการสร้างเด็กนักเรียนให้สามารถช่วยเหลือครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขโรงเรียน สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุม ในโรงเรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 150 คน และนักเรียนโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ระดับชั้น ม.1 จำนวน 20 คน กำหนดระยะเวลา 2 วัน
******************************
ข่าวสารข้อมูล เทศบาลนครแม่สอด

You may also like...