ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูฯ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ” จังหวัดตาก
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โดยนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ(เหมืองผาแดง)อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
          นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ได้นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยการต้อนรับจากนายคมน์ เครืออยู่ นักวิชาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯและคณะวิทยากรแหล่งเรียนรู้ตามฐานความรู้ใด้แบ่งปันความรู้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ดำเนินโครงการเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นการสนองต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กล่าวได้ว่าสถานศึกษาฯ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” นโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายสำคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณและทรัพย์สิน ด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การระดมผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติ สังคมโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
**************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : เพจโรงเรียน

You may also like...