ท.นครแม่สอด ขยายเวลาปิดภาคเรียน และเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

You may also like...