ท.เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด”

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด” กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม..ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

         นางอัมรินทร จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ส่งเสริมเยาวชนไทยให้ห่างไกลการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทุกระดับในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีองค์ความรู้เท่าทันเยาวชนคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้ได้รับรู้ถึงความหมายของการคอร์รัปชั่นว่าคืออะไร พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่สำคัญต้องการปลูกจิตสำนึก ให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี อนาคตภายภาคหน้าจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่คิดคดโกงแผ่นดิน

         การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ปูทางหวังผลในระยะยาว กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวสถานการณ์และแนวทางการป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษาและชุมชน โดยทีมวิทยาการ จากสภาเด็กและเยาวชนแม่สอดและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก มาเป็นผู้บรรยาให้ความรู้และประสบการณ์กับนักเรียนฯ

         สำหรับบทบาทและหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนแม่สอดและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ที่จัดทำโครงการขึ้นร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก กรมกิจการเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน จะมีกิจกรรม โครงการ และการกระจายข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยทางสภาเด็กและเยาวชน จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากให้เข้ามาร่วมกิจกรรม

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

 

You may also like...