ท.เฉลิมพระเกียรติฯ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
—————
          นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมครู นักเรียน สอบปลายภาค โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดการสอบขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมอบหมายคณะครูผู้ปฏิบัติการคุมสอบกำกับดูแลนักเรียนในการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
——————–
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...