นักเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ร่วมแรงร่วมใจกำจัดผักตบชวา

STMS006-20170607-2118550011

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานโครงการขุดลอกลำห้วยแม่สอด รวมพลัง ร่วมใจ ชาวนครแม่สอดคลองสวย น้ำใส ป้องกันอุทกภัย 2560 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         คณะครู นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 5 โรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี นำนักเรียนทั้งหมด 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนเพื่อเป็นการเปิดทางการระบายน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำและเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน ตามโครงการขุดลอกลำห้วยแม่สอดรวมพลังรวมใจชาวนครแม่สอดคลองสวยน้ำใสป้องกันอุทกภัย 2560 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         นางจิตลดา ตาละสา กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้นำนักเรียนเข้าร่วมถือเป็นการช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกคนช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง จึงเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะมาร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และที่สำคัญการดำเนินการกำจัดผักตบชวา ถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาที่ขึ้นในแหล่งน้ำ เป็นการป้องกัน และรับมือต่อสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาจึ่งได้นำนักเรียนในระดับชั้นมํยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมด้วย

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รา่ยงาน

 

You may also like...