นายอำเภอแม่สอด มอบทุนนักเรียน เรียนดี ฐานะยากจน

ST00120

นายอำเภอแม่สอด มอบทุนนักเรียน เรียนดี ฐานะยากจน

         วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.  นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด  และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ได้มอบทุนทรัพย์นักเรียน เรียนดี ฐานะยากจน ให้แก่นางสาวอาทิตยา จ้อยสุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

         นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ครูที่ปรึกษา กล่าวว่าในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากโรงเรียนแล้ว ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา คือ ผู้ปกครอง และชุมชน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ซึ่งถือเป็นผู้ที่จะพัฒนาชาติ บ้านเมืองต่อไป ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได้บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือ เยาวชน ที่อยู่ในสถาบันครอบครัวอันประกอบด้วย พ่อ แม่ ซึ่งมีเวลาให้ลูก ๆ น้อยลง บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลาน ทำให้การดูแลเยาวชนไม่ทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

         ขอขอบคุณท่านนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ที่กรุณาและยินดีมอบทุนทรัพย์ (ทุนการศึกษา)ให้แก่นางสาวอาทิตยา จ้อยสุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

You may also like...