นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฯ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566
         นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายปรีชา ฝ่ายคำตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู หัวหน้าองค์ประกอบฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักวิขาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประชุมสรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566
          นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยกรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดังกล่าว โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566
         ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินงานดังกล่าวฝ่ายบริหารต้องจัดการระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด และดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเข้าร่วมนิเทศ องค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566
**************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...