บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนในวันแรก

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนในวันแรก

           นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ จันธิดา งานฝ่ายวิชาการพร้อมคณะคุณครูรับสมัครนักเรียนในระหว่างวันที่ 9- 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 จากโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมืองแม่สอดอำเภอใกล้เคียงและต่างจังหวัดที่นักเรียนย้ายตามผู้ปกครองเข้ามาศึกษาต่อ บรรยากาศในเช้าวันนี้ มีผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจนำบุตรหลานของตนเองเข้ามาสมัครและกรอกเอกสารในการสมัครในวันนี้เป็นจำนวนมาก😍🥰🥰😍😘
         หมายเหตุ…กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานศึกษาได้แจ้งไว้แล้วอย่าลืมบัตรประชาชนตัวจริงนะครับ
***************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...