บันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธาณะประโยชน์ประจำวัน

การกรอกข้อมูล

/  หมายถึง  ได้ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในวันนั้น
X”  หมายถึง  ยังไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในวันนั้น