ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศ
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

(ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

(ห้องเรียน เตรียมนายสิบ)

อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว, ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความพูดว่า "๒๕๖๗ โรเรียนานิยด สยามบรมราชกุมารี ห้องเรียนเครียมนายสิบ ที่ @ ๖ หมายเหตุ โควตา โควตา โควตา โควตา โควตา โควตา ชือ สกุล นางสาวณัฐนันท์ กางนอก นางสาวธารารัตน์ อินทา นางสาวพรนภา ต๊ะสุ นายธีรภัทร บุญตาป่วน นางสาวน้าฝ่น กลินพนาไพร นายเขมินทร์ คงจันทร์ นางสาวธนัญญา ทามณี นางสาวอนัญญา หมีนวัง นางสาววรันธร บันเทิงยิ่ง นายสุรเขษร์ ปวงนคร นายขนาธิป ลังกาวงค์ ๗ ๑๐ ๑๖ นายพงษกรณ์ บุริโท นางสาวรีนรดา ธรรมาภิวาท นางสาวจงกลพรรณ์ โพธิขัยศรี นางสาวบุญญิสา สิงห์ทอง นางสาวอภิชยา ล้านคำ นางสาวณัภธนิขา ก้วอาณา นางสาวตันต์นวีน นางสาวออสุ่น นางสาวชลิตา ปัญญาเทพ นางสาววีโสวรรณ สุขทรัพย นางสาวรัตน์ติการณ์ จิตรตะคุ นายศุภกิตตี กองแก ๒๔ หมายเหตุ นักเรียนลำดับที่ ๒๔ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น. ณบรวณเดิถุนอาคารม่วงแทพรัตน์ (อาคาร หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์"

(ห้องเรียน เตรียมครุทายาท)

อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว, ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความพูดว่า "เ ๒๕๖๗ โรเรีนตาตถิพนียิตจะัาุ สยามบรมราชกุมารี ห้องเรียนเตรียมครุทายาท ที่ @ หมายเหตุ โควตา โควตา โควตา โควตา e ชื่อ สกุล นางสาวจันทร์วลัย จิตธรรมศรี นางสาวพมพกา ปันสีคำ นางสาววรรณพร ใจกาษา นายศักดิสิทธี์ ใจดี นางสาวอรจิรา นางสาววรดา ตางอ นางสาวสุธามาศ ทับรุ่ง นายศตคุณ เป็งยาวงษ์ นางสาวหญิงนภา บุขาผาภูม นางสาวขวัลลักษณ์ ทวีชัยโพศาล นางสาวภัทราวดี บุญเกิด นางสาวมัญชุภา จรณพงษ์ นางสาวสุภธิรักษ์ เปียสุ นางสาววีชญาพร แก้วคำ นางสาวราชาวดี นามผาน นางสาวเกศวรี จิตต์ธรรม นางสาวณัฐาลัญช์ คาดสันเทียะ นางสาวปภัสสร อักษรพุฒิชัย นางสาวเปรมวดี แผนคู้ นางสาวน้าจา สามหน่อ นายจักรกฤษ จรณพงษ์ ๑๔ ๑๕ ๑๖ නെ หมายเทดุ นักเรียนลำดับที่ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ บริเวณใด้ถุนอาคารม่วงเทพรัตน์ (อาคาร หากนักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามก้ำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์"

(ห้องเรียน เตรียมภาษา)

อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว, ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความพูดว่า "( ประจำปิการศึกษา๒๕๖๗ โรีนหาลิพระียิแดจงระหร้าา สยามบรมราชกุมารี ห้องเรียนเตรียมภาษา ที่ @) หมายเหตุ โควตา โควตา โควตา โควตา โควตา ៦ gi ๙ ๓െ ๑๕ ๑๖ ๗െ ชื่อ สกุล นางสาวกิดดียาพร มนต์พิมาลย์ นางสาวออมสิน นางสาวปภาวรินทร์ ทีอ้าย นางสาวกรพันธุ์ หอมแสนสี นายพสุธร ก้อนจันต๊ะ นายนนทชา ผ่วอ่อน นางสาวสุปรียา สีบศรี นายอนุชา หวังอารมณ์ นางสาวมะสิวัลย์ วรพจน์พาราไพร นายธนวัฒน์ โพธีอิม นายทวชัย พนวาสากุล บันเทิงยิ่ง นายศุภกิตต์ เขียวมณี นางสาวภิญาดา สิงห์จันทร์ นางสาวดีซีลา นายศักรินทร์ ปันเทียม นางสาวจันยานาต วงค์ปางมูล นางสาววารีรัตน์ วนากรรพลอย นางสาวเกวลิน สุนันต๊ะ นายวัชพล เลียงผา นายจักรณรินทร์ เย็นใจ แสนสุรินทร์ นางสาวอภิษฎา ชมเทียนไข นายธีรพัตร์ จันทฤกษ์ นายธนันตร กอนอย นายภัฒณดล เขียวซะอุ้ม นางสาวสิริญญา ใจรุณ นางสาวชนาภรณ์ ชุโขคล้ำเลิศ นางสาวศุภสุตา บุญเรื่อง นายภูบดินทร์ อุ้ยสันติศักดิ์ นายธัญเทพ ภูทิพย์ นายศิรสิทธิ์ จ้อมแดงธรรม ๒o๕ ២๖ ๓a"

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ

(ห้องเรียน ผู้นำแห่งการพัฒนา)

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว, พิมพ์เขียว และ ข้อความพูดว่า "( ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรเชียนทคาแดิพระียิ สยามบรมราชกุมารี ห้องเรียนผู้นำแห่งการพัฒนา ที่ @ ២ หมายเหตุ โควตา เควตา โควตา โควตา โควตา ៦ စ ๑๐ ๑๕ ๑๖ ชื่อ สกุล นางสาวฐุตีมา ประละเมา นางสาวเกวลิน สุรียา นางสาวพลอยไหลิน พานรอง นางสาวธิติญา นายปัยังกร สิทธิมา นายอนุกุล ชุ่มเย็น นางสาวอังคณา ส่างตา นายอนังคณ มณมัจฉา นางสาวศุภาวิตา โยธาราษฎร์ นางสาวศศินิภา กาวีใจ นางสาวธิติกานต์ วิริยา นายธเนศ นางสาวปริณดา เวียงวิขชุดา นายกรภัทร์ บุญมี นางสาวชญานุด น้ำจันทร์ นายศุภากร วงษ์กิจ นางสาวเข็มฤทัย สีนิ้วงาม นายอุเทน อินทจักร์ นายมนซิต จิตอารี นางสาวธัญวรัตน์ สงห้ระนะ นางสาวแคทรียา นางสาวคีตภัทร ไกยสวน นายธีรเมธ มีบุญ นายชนินทร์ ขนธสร นายกิตตินันท์ เก็ดแสง นายกิตติภูมิ ชุ่มมอย นางสาวณัฐณิชา มโนรมสุจริต นายก่อเกียรติ คำเหล็ก นางสาวสุภาพร กมลพราม นางสาวณนิดา มโนรมสุจริต นายธนพล บุญคล นางสาวน้องดาว Đ๔ ๒๕ ២๖ ๓២"

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว, พิมพ์เขียว และ ข้อความ

(ห้องเรียน ศิลปะการประกอบอาหาร)

อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว, ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความพูดว่า "๑๐ แ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรเรีนาล สยามบรมราชกุมารี พ้องเรียนศิลปะการประกอบอาหาร ที่ @ หมายเหตุ โควตา โควตา 5 ๑๐ ๓ ๑๕ ๑๖ ชือ สกุล นางสาวกวินธีดา ยะเขียว นางสาวแคมป์ เทียมดี นางสาวชมพ นายพงศ์ คำโพ นายวิทวัส ปันสีคำ นายวรพฒน์ อุปกุล นางสาวณัฐรินีย์ กลัดภิรมย์ นางสาวขนาภัทร ชูโชคล้ำเลิศ นายธีรเทพ วาสนาพานิชกุล นางสาวกมลขนก เต็บโห้ง นางสาวอังคณา อมตาโขยกุล นายระพีพงษ์ อินต๊ะเครือ นายพขชากร ใจแก้วทิ นายเพียวพันธ์ จรณพงษ์ นายกฤษฎา อินริราย นายยศพัทธ์ ซูพินิจ นายวัยวัฒน์ สุริยะจรัสแสง นายณรงค์ศักดิ์ วงค์ปริศนา นายพรยุทธ จอมแปลง นายสมป้อง จรณพงษ นายสมศักดิ์ นายอดิคร ทาหว่างกัน นางสาวกัญญาวีร์ สุทธเขต นางสาวจารุวรรณ สารีเกดุ นางสาววรดา วรัญวิทยา นางสาวฤณีวาร์ ครองศักดิ์พนา นายณัฐพล ขวัญข้าวกานน นายอนุวีท กาสอน นายสิทธิพล วนาเกิดทอง นางสาวกริสรา ฟักบาง ๕ ២๖ ๒๓ ๒๘ ๒๙"

อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว, ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ

 

You may also like...