ประกาศเปิดการเรียนการสอนปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์  :  ประกาศเปิดการเรียนการสอนปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2564

          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ประกาศเปิดการเรียนการสอนปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

You may also like...