ประกาศเทศบาลนครแม่สอด จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Learn From Home 1-26 ก.ย.64

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
         จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Learn From Home โดยการจัดการศึกษาทางไกล(On Air, Online, On Demand, On Hand) ที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กันยายน 2564
—————————————-
         เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI19)ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
         อ้างถึงคำสั่งจังหวัดตากที่ 2515/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการ ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) จังหวัดตาก ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุก ประเภทในพื้นที่อำเภอแม่สอด และรายงานสถานการณ์ COVID – 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ซึ่งยังพบว่า มีผู้ติดเชื้อคนไทยและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมากและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
         ดังนั้น เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จากการติดต่อสัมผัสในโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด จึงให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Learn From Home โดยการจัดการศึกษาทางไกล(On Air, Online, On Demand, On Hand) ที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กันยายน 2564
หมายเหตุ:โปรดอ่านคำสั่งฉบับเต็มเพื่อความเข้าใจ

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

You may also like...