ประชาสัมพันธ์ : เปิดเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

You may also like...