ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน 2567

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
           นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายปรีชา ฝ่ายคำตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนครูกลุ่มสาระฯ เข้าประชุมในการคัดเลือกหนังสือ ทั้งนี้ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยมีผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทนนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาเห็นขอ รายการจัดขึ้นหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
          ทั้งนี้  เทศบาลนครแม่สอดได้จัดงบประมาณที่จัดสรรให้สถานศึกษาตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับผมศึกษาตอนปลาย ให้กับคณะรับรอง สนับสนุนการจัดซื้อของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอินทนิล
*************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...