ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โดยนายปรีชา ฝ่ายคำตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขานุการกล่าวรายงานการประชุม และเริ่มประชุม
          ทั้งนี้  ในวาระการประชุมได้มีการประชุมดังหัวข้อต่อไปนี้ โดยให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่นในการประชุมวาระดังนี้ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ,การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 ,หลักสูตรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 , การขอใช้เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ,โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน (ห้องน้ำชาย-หญิง) ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
         ทั้งนี้  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดบอร์ดกรรมการสถานศึกษา ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดัน จึงฝากให้ผู้เป็นกรรมการสถานศึกษา ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนดีแล้ว คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และปัจจัยสนับสนุนคือผู้ปกครอง หมู่บ้าน วัด และชุมชน
**************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...