รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
——————–
         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานการประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ในการประชุมหารือข้อราชการ การบริหารงาน ในการปฎิบัติหน้าที่และพัฒนาสถานศึกษา และการอำนวยการกิจกรรมงานต่างๆ การวางแผนงบประมาณโครงการฯ การบริหารจัดการนิเทศห้องเรียน PLC. การบริหารการสอนการบริหารการสอน สอบปลายภาค การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และให้กับทุกฝ่ายหารือหาแนวทางปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
—————–
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...