เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมครูประจำเดือน มิถุนายน 2565

เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมครูประจำเดือน มิถุนายน 2565
——————–
           นายกรณพงษ์ คงปาน รองนายกฯ พร้อมด้วยนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด เข้าเยี่ยมสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยการมอบนโยบายด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและให้ขวัญและกำลังใจกับคณะผู้บริหารครู
          ต่อมานางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานการประชุมครูประจำเดือน มิถุนายน 2565 ในการประชุมหารือข้อราชการ การบริหารงาน ในการปฎิบัติหน้าที่และพัฒนาสถานศึกษา และการอำนวยการกิจกรรมงานต่างๆ การประสานงานด้านการศึกษา งานแข่งขันทักษะวิชาการ การนิเทศภายใน แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แผนงบประมาณประจำปีให้กับทุกฝ่ายหารือหาแนวทางปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและต้นสังกัด ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
—————–
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...