ประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
——————–
         วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานในการประชุมพนักงานครูประจำเดือน ในการประชุมหารือข้อราชการ การบริหารงาน ในการปฎิบัติหน้าที่และพั

ฒนาสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของข้าราชการ การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของสถานศึกษา

         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ การทบทวนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา การดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนือ รายงานการเงินของสถานศึกษา การให้ความอนุเคราะห์สถานที่และกรรมการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
         และให้ทุกฝ่ายหารือหาแนวทางปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...