เทศบาลเฉลิมพระเกียรติ นัดประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 /2565

เทศบาลเฉลิมพระเกียรติ นัดประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 /2565
           นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 เป็นการการประชุมสภานัดแรกโดยการ การวางแผนนโยบายของสภานักเรียนเพื่อให้สถานศึกษามีความน่าอยู่ น่าเรียน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ได้แบ่งงานตามงานภาระกิจต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
*************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...