ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติโรงเรียน

 HistoryT5

ประวัติ

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม)  ย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอดได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศเทศบาลเมืองแม่สอด ณ วันที่  26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ให้สร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บนพื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์  16 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา  ในเขตตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามเอกสารสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 33264      ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์ของชาวตำบลแม่ปะ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจึงมอบที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม) ตามนโยบายของนายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลในสมัยนั้น โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามโครงสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 –  ม. 6)  

เป็นโรงเรียนสหศึกษา 

          วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้บริการการศึกษาในระบบโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง มุ่งที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในเขตอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง

          โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2553 ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริม        การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เปิดขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครแม่สอด และให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา มีรหัสสถานศึกษา 3063200205 ตามหนังสือกรมส่งเสริม       การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/20678 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 โดยมีการพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

     ปีงบประมาณ 2551

     – ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 จากเทศบาลเมืองแม่สอดเป็นค่าถมดิน เป็นเงิน 1,100,000 บาท

     ปีงบประมาณ 2552

     – ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองแม่สอดจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 5

(แผนกมัธยม) ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก เป็นรั้วโปร่งสูง ยกสูง และไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 163 ช่อง ยาว 407.50 เมตร พร้อมบานประตูเลื่อนเหล็ก 2 บาน งบประมาณก่อสร้าง 1,808,700 บาท

 

     – งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4/12   จำนวน 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง 10,235,000 บาท 

     – งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   รหัส สน.ศท. ชั้นลอย จำนวน 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง 6,620,000 บาท 

     – งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555 (ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 เป็นเงิน 15,352,500 บาท และเทศบาลเมืองแม่สอดสมทบการก่อสร้างอีก 15,352,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,705,000 บาท

     ปีงบประมาณ  2553

     – งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 ได้รับจัดสรรปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1,800,000 บาทเพื่อเป็นค่า

     –  ค่าถมดินโรงเรียนเทศบาล 5 ปริมาณ 6,600 ลูกบาศก์  เป็นเงิน  900,000  บาท

     –  ค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางตัวยู เป็นเงิน 700,000  บาท

     ปีงบประมาณ  2554      

     – งบประมาณอุดหนุนทั่วไป

     –  ค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน เป็นเงิน  160,884 บาท

     –  ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ เป็นเงิน  47,275 บาท

เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ขอพระราชทานชื่อโรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และบัดนี้สำนักราชเลขาธิการราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งมาว่า ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียน “โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/7406 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554            เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี นายชัยรัตน์    ยศบรรเทิง       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ใส่ความเห็น