เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565
           ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในสังกัดร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565
           ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียน สําเร็จการศึกษาจาก 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี การศึกษา 2565 ทุกท่าน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของชีวิต ทั้งนี้เทศบาลนครแม่สอด ต้นสังกัดโดยตรงได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ ของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้ออำนวย ต่อการพัฒนาเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป
          นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยกองการศึกษา กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันกองการศึกษาฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความรับผิดชอบสู่ท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนสําเร็จการศึกษาขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับขั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีเด็กที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจํานวน 452 คน ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(OTOP) เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

You may also like...