การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564

ประกาศจากเทศบาลนครแม่สอด
          เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครแม่สอด การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 1 สิงหาคม 2564 และจะเปิดทำการเรียนในรูปแบบ On-site ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

You may also like...