กิจกรรมนักเรียนรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

กิจกรรมนักเรียนรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
           นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาปล่อยแถว ให้ตัวแทนครู นักเรียน นำกิจกรรมนักเรียนรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา สู่ชุมชนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
          ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา
           นายอนุสรณ์ พรมมาเตียม ครูประจำโครงการกล่าวว่าอัตราผู้ป่วยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากมีแนวโน้มสูงขึ้น การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนพอดีและชีวนิสัยของยุงชอบออกหากินเวลากลางวันจึงสันนิฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรค จะเกิดขึ้นได้ทั้งชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก ชุมชน โรงเรียน เทศบาลนครแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้คณะครู นักเรียนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ผู้ปกครองนักเรียน ให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการโดยจัดกลุ่มนักเรียนได้เป็นแกนนำได้สังเกตและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
********************************

You may also like...