รณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออกในสถานศึกษา

รณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
          โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โดยนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นางสาวณัฐชนา อยู่เจริญ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมด้วยงานระบาดวิทยาป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและงาน สาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาลแม่สอด ได้จัดทำโครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการ เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อลดการระบาดของโรค การกระจายของโรค กระตุ้นให้นักเรียนและครูเห็นถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลแม่สอด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ฯ
*********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...