ข้อมูลบุคลากร

นางวราภรณ์  ทังดิน

(ครู)

น.ส.ศิริรัตน์  จันธิดา

(ครู)

นายดุสิต เทพอาวุธ

(ครู)

น.ส.ศิวนาถ   ธนะบุญ

(ครู)


นายกฤษดา  จี๋คีรี

(ครู)

นายอภิรักษ์  ภูชัย

(ครู)

นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว

(ครู)

นางณัฐชนา  วงศ์ใบบุญตระกูล

(ครู)

นางสาวปัญจทรัพย์  ฉิมมาจันทร์

(ครู)

น.ส.จุไร  บุญใบ

(ครู)

นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์

(ครู)

นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม

(ครู)

นางสาวณพัชร  ตาปิ๋วเครือ

(ครู)

นางสาวกรรณิการ์  เสมอ

(ครู)

นายสานิตย์  ลอยพอ

(ครู)

นางจิตรลดา  ตาละสา

(ครู)

นายเสน่ห์  สีกาวี

 (ครู)

นายกิจก่อพงศ์  น้อยเอี่ยม

(ครู)

นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม

(ครู)

นายสุชา  กุลกิติเกษ

(ครู)

นางสาวจุฑามาศ  แสนติ๊บผ่าย

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาวฉัตรฑริกา  อิสแมน

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)