ข้อมูลบุคลากร

นางวราภรณ์  ทังดิน

(ครู)

น.ส.ศิริรัตน์  จันธิดา

(ครู)

นายดุสิต เทพอาวุธ

(ครู)

น.ส.ศิวนาถ   ธนะบุญ

(ครู)


นายกฤษดา  จี๋คีรี

(ครู)

นายอภิรักษ์  ภูชัย

(ครู)

นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว

(ครู)

นางสาวณัฐชนา  อยู่เจริญ

(ครู)

นางสาวปัญจทรัพย์  ฉิมมาจันทร์

(ครู)

น.ส.จุไร  บุญใบ

(ครู)

นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์

(ครู)

นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม

(ครู)

นางสาวณพัชร  ตาปิ๋วเครือ

(ครู)

นางสาวกรรณิการ์  เสมอ

(ครู)

นายสานิตย์  ลอยพอ

(ครู)

นางจิตรลดา  ตาละสา

(ครู)

นายเสน่ห์  สีกาวี

 (ครู)

นายพงศกร  บุญนายืน

(ครู)

นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม

(ครู)

นายสุชา  กุลกิติเกษ

(ครู)

นางสาวจุฑามาศ  แสนติ๊บผ่าย

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาวฉัตรฑริกา  อิสแมน

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาวศศิวิมล  อินทะนนท์

(ครู)

นางสาวเรณู  แก้วนารี

(ครู)

นางสาวศศิประภา  ชลาสินธุ์

(ครู)

นายวรวุฒิ  คุมสิงห์

(ครู)

นางสาวพัณณิตา  ศิริ

(ครู)

 

นางสาวชนากานต์  เมธา

(ครู)

นายพิพัฒพงษ์  ไชยฤทธิ์

(ครู)

นางสาวพัชริตา  อาจจิน

(ครู)