รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชมพูนุช ปันทิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา