สถานศึกษาร่วมพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ปี 2566

สถานศึกษาร่วมพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ปี 2566
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา  มอบหมายนางสาวศิริรัตน์ จันธิดา หัวหน้างานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะครูเข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2566 ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาปัจจุบัน
          นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศ ยุคปัจจุบันเป็นโลกในศตวรรษที่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาจึงเรียนรู้ปรับตัวให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมเผชิญความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยสำคัญที่สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคน ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษาจะต้องมีคุณภาพ เพื่อทำให้ศักยภาพของผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ การศึกษาจึงเป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
         นางสาวศิริรัตน์ กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงมีการกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนกระบวนการในการบริหารหลักสูตรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ สถานศึกษาได้กำหนดไว้ โดยอาศัยองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมจากทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายงานในการให้ความร่วมมือต่อการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ
****************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

You may also like...