พิธีเปิดโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสฯ

พิธีเปิดโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสฯ
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
          สำหรับโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบ เขตชนบท และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือว่างงาน ได้มีทักษะวิชาชีพติดตัว สามารถทำงานประกอบอาชีพได้
*************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...